De kernrol van kinder- en jongerenwerkers is kinderen en jongeren te ondersteunen en de skills/sociale vaardigheden te geven om op te kunnen groeien tot actieve, participerende en zelfredzame burgers. Zij vervullen een rol in het optimaliseren van de leefwereld van kinderen en jongeren, thuis, in de buurt en op school, zodat daar de beste stimulans toe is.

Dit doen ze door:

  • het bieden van keuzes (belichten van alternatieven);
  • te activeren;
  • hen de ruimte te bieden te participeren in buurt en school, omdat dit de eerst stap is naar 'meedoen'.

Vertrekpunt is altijd 'talent', het ontwikkelen van dit talent en er waardering en erkenning voor krijgen, om zo te bouwen aan meer eigenwaarde. Activiteiten worden ingezet als middel om deze agogische doelen te realiseren.

Vanuit deze rol signaleren zij wat er speelt en wat er nodig is in programma's, maar ook in ondersteuning. Daar waar kinderen en jongeren drempels ervaren in het volwassen worden, zijn de werkers coach, mentor en wegbereider. En waar nodig slaan zij de brug naar samenwerkingspartners als er een zwaardere, langdurige ondersteuning nodig is. Kinder- en jongerenwerkers opereren in de 0e-lijn en hebben als vertrekpunt groepen in de buurt. Zij kijken naar de individuen binnen deze groepen en zetten waar nodig een individuele aanpak in. Bovendien kijken ze altijd naar de groep en het individu in relatie tot de context buurt-gezin-school.