We zijn actief op de terreinen Welzijn en Kinderopvang, vanuit de onderliggende visie dat elke burger van Deventer moet kunnen deelnemen aan de maatschappij: ‘Een leefbare samenleving voor en door iedereen.’

Door zichtbaar te zijn en door ‘er te zijn’ weten we mensen te bereiken en, als het nodig is, ondersteuning te bieden. Daarmee leveren wij een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken die in de samenleving leven. De toegevoegde waarde voor een leefbare samenleving zit ‘m in het feit dat we mensen in hun eigen kracht laten, waardoor zij hun eigen verantwoordelijkheid (her)ontdekken.

We zijn van mening dat iedereen de noodzakelijke kansen en ondersteuning moet kunnen krijgen; ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden. Door bewoners kansen te bieden, blijven zij actief meedoen aan en in onze samenleving, met oog voor hun talenten en persoonlijke wensen.

Door vervolgens wijkgericht aanwezig te zijn, sluiten we het best aan bij de belevingswereld van bewoners. We doen dat door:

  1. kinderen mede op te voeden en te begeleiden in Peuterspeelzaal, Peuteropvang, Kinderdagverblijf, op straat en in de Buitenschoolse  opvang;
  2. extra ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren in de wijken;
  3. volwassenen te betrekken bij onder andere hun buurt.

We zijn van mening dat Welzijn en Kinderopvang inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, ondanks de verschillende marktsystemen. Waar Sam&ko zich richt op ouders als individuele klanten, werkt Welzijn met opdrachtgevers aan het collectief.

Het is een bewuste keus de kracht van beide disciplines samen te brengen en te houden, met ruimte voor een eigen identiteit. Het effect van deze verbinding is een versterkte ondersteuning van en relatie met ouders en een doorgaande lijn met het basisonderwijs. Elkaar aanvullen door kennis en signalen te delen met het kind als uitgangspunt is hierbij de basis.

Dat het een goede keus is deze twee verschillende systemen bij elkaar te houden, blijkt ook uit de ontwikkelingen in de samenleving. De voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar groeien naar elkaar toe tot een nieuwe basisvoorziening. Hierbij zien we dat Kinder- en Peuteropvang, Kinderwerk en Opvoedingsondersteuning een nieuwe plek binnen het totaal van onderwijs- en opvangvoorzieningen krijgen. Dat is zichtbaar in brede scholen, geïntegreerde kindercentra en in verschillende soorten van dagarrangementen.

No record found.